1 23 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุด อ.แก่งคอย /เฉลิมพระเกียรติ/หนองแซง/วิหารแดง/เสาไห้และดอนพุด เรื่องการประเมินผลการดำเนินง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 23 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.วิหารแดง ขออนุมัติหลักสูตร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 23 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.มวกเหล็ก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 23 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.หนองแซง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 22 พ.ค. 2560   แจ้ง กศน.อ.หนองโดนเรื่องการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 22 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.บ้านหมอ เรื่องการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 22 พ.ค. 2560  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.60 เพิ่มเติม(งบอุดหนุนฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 22 พ.ค. 2560  โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 19 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.พระพุทธบาท คณะจากกระทรวงวัฒนธรรมบังคลาเทศศึกษาดูงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 19 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.เมือง คณะจากกระทรวงวัฒนธรรมบังคลาเทศศึกษาดูงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 19 พ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560(เพิ่มเติม)ผลผลิตที่ 5  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 19 พ.ค. 2560  แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบุคคลตามพระราชบัญญัติ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 19 พ.ค. 2560  ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหารกษัตริย์ยอดกตัญญญ"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 19 พ.ค. 2560  แจ้ง อ.พระพุทธบาท บ้านหมอ เฉลิมฯ แก่งคอย เรื่อง รายงานผลการประเมิน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 19 พ.ค. 2560  ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 19 พ.ค. 2560  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 18 พ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 4 (เพิ่มเติม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 18 พ.ค. 2560  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ผลผลิตที่ 5 เพิ่มเติม ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 18 พ.ค. 2560  การของบประมาณค่าหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 18 พ.ค. 2560  ประกาศรายชื่อบุคคลที่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญยัติป้องกันและปราบปราม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 18 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 18 พ.ค. 2560  ชุดวิชาเลือกบังคับ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 18 พ.ค. 2560  รายงานการจัดตั้ง "ศููนย์การเรียนชุมชน"ร่วมกับภาคีเครือข่าย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 18 พ.ค. 2560  การประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 18 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.แก่งคอย เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 18 พ.ค. 2560  การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำวันเพิ่มเติม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 18 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุด การรณรงค์เนื่องในวนงดสูบบุหรีโลก ปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 18 พ.ค. 2560  ร่างโครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ        รับ
29 18 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุด การรประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. รอบทดลอง ระยะที่ 2  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 15 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.พระพุทธบาท เรื่อง การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 15 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.มวกเหล็ก เรื่อง การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 15 พ.ค. 2560  แจ้งอำเภอเมืองฯ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 15 พ.ค. 2560  โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 15 พ.ค. 2560  การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 15 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุด เรื่อง การส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 09 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.พระพุทธบาท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 09 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.พระพุทธบาท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
38 09 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุด สำรวจความตัองการที่อยู่อาศัยของข้าราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 09 พ.ค. 2560  ข้อบับคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฑ.ศ. 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 09 พ.ค. 2560  การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 09 พ.ค. 2560   แจ้ง กศน.อ.บ้านหมอ โครงการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 09 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.เมือง โครงการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 09 พ.ค. 2560  รับสมัครคัดเลือกและสรรหาข้าราชการการฯ(สิ่งที่ส่งมาด้วยดาวน์โหลดที่หน้วเว็บไซค์ กศน.จังหวัดสระบุรี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 08 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.เมือง เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 08 พ.ค. 2560  การขออนุมัติใช้หลักสูตรการนวด ต่อกรมสนับสนุนบริการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 08 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 08 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุดแจ้ง กศน.อ.เมือง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 07 พ.ค. 2560  การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 07 พ.ค. 2560  ข้อสั่งการเกี่ยวกับการเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 04 พ.ค. 2560  การายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 04 พ.ค. 2560  การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 04 พ.ค. 2560  การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 04 พ.ค. 2560  แจ้งทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร กศน.อำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 04 พ.ค. 2560  แจ้ง กศน.อำเภอเสาไห้ เรื่อง ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลาออก  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 03 พ.ค. 2560  รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 03 พ.ค. 2560  ด่วนที่สุด เรื่องขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 28 เม.ย. 2560   ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 28 เม.ย. 2560  แจ้ง กศน.อ.เมือง เรื่องให้ข้าราชการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 28 เม.ย. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 27 เม.ย. 2560  แจ้ง กศน.อ.เมือง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 27 เม.ย. 2560  เชิญประชุมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไป  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 26 เม.ย. 2560  ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่2/59 ที่มีอายุระหว่าง 10-25 ปี  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
63 26 เม.ย. 2560  บันทึกขออนุมัติไปราชการ วันที่ 19-20 เมษายน 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 25 เม.ย. 2560  การสำรวจหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 25 เม.ย. 2560  การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 25 เม.ย. 2560   แจ้ง กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 25 เม.ย. 2560  แจ้ง กศน.อ.เสาไห้ เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 25 เม.ย. 2560   แจ้ง กศน.อ.วังม่วง เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 25 เม.ย. 2560  แจ้ง กศน.อ.หนองแค เรื่องขอความอนุเคราะห์ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 24 เม.ย. 2560  ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษาฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ