1 30 มี.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.เมือง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่เวรยามฯเดือนเมษายน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
2 30 มี.ค. 2560  แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูบฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"3Rs - ประชารัฐ จังหวัดสระบุรี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
3 30 มี.ค. 2560  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
4 30 มี.ค. 2560  ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหาร กศน.อำเภอและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
5 30 มี.ค. 2560  แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
6 30 มี.ค. 2560  รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล  กลุ่มอำนวยการ      รับ
7 30 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง อ.วังม่วง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
8 30 มี.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง อ.พระพุทธบาท การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
9 30 มี.ค. 2560   ด่วนที่สุด แจ้ง อ.วิหารแดง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 30 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง อ.เมืองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 29 มี.ค. 2560  แจ้ง อ.วิหารแดง เรื่องการอนุมัติไปราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
12 29 มี.ค. 2560  แจ้ง อ.พระพุทธบาท บ้านหมอ หนองแค และหนองโดนการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 29 มี.ค. 2560  รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร กศน.และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 28 มี.ค. 2560  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 28 มี.ค. 2560  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 28 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด การใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 27 มี.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.แก่งคอยพนักงานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครณลาออกจากราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 27 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด เรื่องโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 24 มี.ค. 2560  การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 24 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 24 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด สรุปรายละเอียดผลการจัดกิจกรรม/โครงการจัดการเรียนรู้ปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 24 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง เฉพาะ แก่งคอย หนองโดน หนองแค เสาไห้ วิหารแดง บ้านหมอ หนองแซง เฉลิมฯและมวกเหล็ก เรื่อ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 24 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด การประเมินผลการปฏิบัติงานและการทำสัญญาจ้างครูประจำ ศรช.ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 24 มี.ค. 2560  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการทำสัญญาจ้างครูประจำ ศรช.ฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 24 มี.ค. 2560  ขอข้อมูลจำนวนประชากร จำนวนหมู่บ้าน และปริมาณนักศึกษา        รับ
26 24 มี.ค. 2560  โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ปี พ.ส 2560 ไ5 )ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 24 มี.ค. 2560  แจ้งเมืองและเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รับสมัครผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติฯปี 60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 23 มี.ค. 2560  ศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การทรางงานในราชกาลที่ 10  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 22 มี.ค. 2560  การดำเนินการตรวจขั้นที่ ๕ เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 22 มี.ค. 2560  การทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ Online โครงการฝึกอบรมเชิงปฏฺบัติการ"พัฒนาศักยภาพในการทำงาน"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 22 มี.ค. 2560  การจัดอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
32 22 มี.ค. 2560  กำหนดการตรวจทานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA/GPAX) 2/2559  กลุ่มอำนวยการ      รับ
33 22 มี.ค. 2560  กรวจราชการและเยี่ยมชมห้องสมุดปชช.เฉลิมราชกุมารี"  กลุ่มอำนวยการ      รับ
34 22 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด การประชุมสัมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
35 22 มี.ค. 2560  แจ้ง อ.เมือง,เฉลิมพระเกียรติ เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
36 22 มี.ค. 2560  โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนด้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
37 22 มี.ค. 2560  แจ้งการปิดระบบ E-Budget  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน      รับ
38 21 มี.ค. 2560  หนองโดน ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
39 21 มี.ค. 2560  หนองแซง ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
40 21 มี.ค. 2560  หนองแค ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
41 21 มี.ค. 2560  เสาไห้ ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
42 21 มี.ค. 2560  วิหารแดง ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
43 21 มี.ค. 2560  วังม่วง ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
44 21 มี.ค. 2560  มวกเหล็ก ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
45 21 มี.ค. 2560  พระพุทธบาท ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
46 21 มี.ค. 2560  บ้านหมอ ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
47 21 มี.ค. 2560  ดอนพุด ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
48 21 มี.ค. 2560  เฉลิมพระเกียรติ ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
49 21 มี.ค. 2560  แก่งคอย ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
50 21 มี.ค. 2560  เมือง ข้อมูลสมาชิก ชพคฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
51 21 มี.ค. 2560  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค และช.พ.ส. ในสังกัด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
52 20 มี.ค. 2560  การรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ปี 60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
53 20 มี.ค. 2560  การรายงานข้อมูลสารสนเทศในปีงบประมาณ 60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
54 20 มี.ค. 2560  แจ้ง อ.พระพุทธบาท และหนองแซง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
55 20 มี.ค. 2560  คู่มือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและบัญชี  กลุ่มอำนวยการ      รับ
56 20 มี.ค. 2560  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
57 20 มี.ค. 2560  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด  กลุ่มอำนวยการ      รับ
58 20 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุด แจ้ง กศน.อ.เฉลิมพระเกียรติ เรื่องให้ชี้แจง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
59 20 มี.ค. 2560  ด่วนที่สุดแจ้ง กศน.อ.ดอนพุด เรื่องให้ชี้แจงฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
60 20 มี.ค. 2560  โครงการ"ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"ตามพระราชดำริ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
61 17 มี.ค. 2560  การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
62 17 มี.ค. 2560  โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"ตามพระราชดำริ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
63 17 มี.ค. 2560  การดำเนินโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"ตามพระราขดำริ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
64 17 มี.ค. 2560  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
65 15 มี.ค. 2560  ด่วน แจ้งกศน.อ.หนองโดน เรื่องขอเชิญร่วมประชุมฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
66 15 มี.ค. 2560  แจ้ง กศน.อ.มวกเหล็ก เรื่องการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุำรุดฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
67 14 มี.ค. 2560  ด่วนมาก ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DMIS60 ประจำเดือน กพ.60  กลุ่มอำนวยการ      รับ
68 14 มี.ค. 2560  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของ พนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
69 14 มี.ค. 2560   แจ้ง อ.แก่งคอย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ
70 14 มี.ค. 2560  แจ้ง อ.หนองแซง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ      รับ