แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ2555
- อาจารย์เอกชัย ยุติศรี กศน.อำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

....ระยะนี้ ผมยังไปแนะนำและร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ที่ กศน.อ.สรรคบุรี และ
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาทประจวบกับเมื่อคืนวันที่ 11 ส.ค. 55 คุณ Choi Onnum ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า “ทางสำนักงาน กศน.ให้สถานศึกษา
แต่ละแห่ง เขียน SAR ปี 55แต่น้องๆ ผู้รับผิดชอบงานอยากทราบแนวการเขียน หรือรูปแบบ พอจะช่วยชี้แนะได้หรือไม่”
ผมจึงขอนำไฟล์เอกสารที่เป็นแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ประจำปี 2555 มาลงให้ดาวน์โหลด ดังนี้


1.

การทำ SAR กศน.อำเภอ/เขต ประจำปีงบประมาณ 2555 ควรทำให้เสร็จในเดือน ต.ค.55 เพราะ สมศ.อาจเข้าประเมินภายนอกรอบสาม
ได้ตั้งแต่ ธ.ค.55 โดยการทำ SAR ประจำปี 2555 ต้องทำตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ใหม่ของ กศน. ที่มี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้
( ต่างจากปี 54 ที่มี 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ ) โดยดูวิธีการประเมิน 26 ตัวบ่งชี้ได้ที่ “แนวทางการประเมินภายใน 26 บช. ปี 55”

2.

การทำ SAR ประจำปี 2555 นี้ ควรทำให้สอดรับกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. ด้วยเลย โดย
ต้องศึกษาทั้งวิธีการประเมิน 26 ตัวบ่งชี้ในข้อ 1) กับศึกษา 12 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วย ศึกษาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามได้ที่ “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ภายนอกรอบสาม”

3.

ดูการเทียบโยง 26 ตัวบ่งชี้ภายใน เข้ากับ 12 ตัวบ่งชี้ภายนอก ได้ที่ไฟล์ “เทียบ26บช.ภายในกับ12บช.ภายนอก.docx”

4.

เครื่องมือสำหรับประเมินคุณภาพภายใน 26 ตัวบ่งชี้ ดูได้ที่ “เครื่องมือการประเมิน 26 บช.ปี55”
โดยควรเลือกใช้และปรับให้เครื่องมือนี้สอดรับการการประเมินภายนอกรอบสามด้วยเลย จะได้ไม่ต้องจัดทำ 2 รอบ

5.

มีแบบสรุปการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ที่ “แบบสรุปแต่ละตัวบ่งชี้”

6.

มีตารางสำหรับคำนวณผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ ( ส่วนใหญ่เป็นไฟล์เอ็กเซล ที่ใส่สูตรไว้ เมื่อกรอกข้อมูลลงไป
ก็จะมีคะแนนหรือผลการประเมินขึ้นมา ) ที่ “ตารางคำนวณแต่ละตัวบ่งชี้”

7.

ในการทำ SAR ปี 2555 บทที่ 1-2 และบทอื่น ๆ ทำในลักษณะคล้ายกับ SAR ปี 2554 แต่เปลี่ยนข้อมูลจาก
27 ตัวบ่งชี้ เป็น 26 ตัวบ่งชี้ สำหรับบทที่ 3 ของ SAR ปี 2555 ดูตัวอย่างได้ที่ “ตัวอย่าง SAR 55 บทที่ 3”
การทำ SAR นี้ ควรปรับข้อมูลให้สอดรับกับการประเมินภายนอกรอบสามด้วย เพราะผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.
จะต้องหาข้อมูลตาม 12 ตัวบ่งชี้ของเขา จาก SAR นี้ด้วย ถ้ามีคำตอบให้เขาครบถ้วนอยู่ใน SAR นี้
ก็จะช่วยให้ผ่านการประเมินภายนอกรอบสามโดยง่าย

ไฟล์ทั้งหมดจากข้อ 1 – 7 นี้ ผมนำมารวมไว้ให้ผู้สนใจดาวน์โหลด ที่
  แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ2555

เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ที่บีบอัดนามสกุล *.rar